H. NURDIN MAPPIARA, S.Sos

Ketua Komisi I

Hj. NURLINDA S.Sos

Anggota

ABD RASID, S.Pd

Anggota

RAHMAT IRSANULLAH

Anggota

Hj. HARDIANTY. SE

Anggota

MUH. REZKY DARMAWANSYAH

Anggota

H. SUHARDI SYAM, S.Pd

Anggota

H. SUHARDI SYAM, S.Pd

Anggota